top of page

2022 Announcement

My work with Eduling International Academy: 2022 Announcement


Tiếng Việt ở dưới

I taught a lot in 2021 both at my university and Eduling. In 2022, I hope to teach a little less and write and share more. I will share more through our page Eduling International Academy, our group Eduling Everyday English, and my Facebook page.

To continue to meet your English learning needs in 2022, Eduling and I will offer:

 • writing courses (mostly 1-1 or 2-1 now)

 • writing and speaking feedback (NEW): Just submit your writing or speaking, and we'll provide you detailed feedback

 • speaking class for adults and adolescents (NEW): Every Saturday and you can pay monthly

 • IELTS and other group courses

 • academic writing consultation (NEW): If you need advice on your writing project, please contact me

 • short weekend workshops on a particular topic

The most updated options are on www.eduling.org/shop. You can register and pay there for a suitable and available option. Eduling and I hope to continue to accompany both school students and adults in your English language learning journey.


I'd like to share a quote from Martin Luther King Jr that has always been on my mind: If you can't fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward.


Thông báo 2022: Các lựa chọn từ Eduling International Academy


Mình dạy rất nhiều trong năm 2021 cả ở trường đại học và qua Eduling. Trong năm 2022, mình mong dạy ít đi chút để viết và chia sẻ nhiều hơn. Mình sẽ chia sẻ qua trang Fan page Eduling International Academy, nhóm Facebook Eduling Everyday English, và trang Facebook cá nhân.


Để đáp ứng nhu cầu của người học, trong năm 2022, Eduling và mình vẫn sẽ có:

 • các lớp học viết chủ yếu là 1-1 và 2-1 (2 hs)

 • Phản hồi bài viết và ghi âm bài nói (MỚI): Bạn gửi bài và sẽ nhận được phản hồi chi tiết

 • Lớp nói cho người lớn và hs lớn (MỚI): Lớp vào tối thứ 7 giờ Mỹ và sáng CN giờ VN

 • Lớp IELTS và 1 số lớp nhóm khác

 • Tư vấn về viết học thuật (MỚI): Bạn cần tư vấn hướng dẫn cho các dự án viết lớn hơn thì liên hệ mình

 • Lớp học ngắn vài tiếng cuối tuần tập trung vào một chủ đề nhỏ

Thông cập nhật nhất ở trang www.eduling.org/shop. Bạn đăng kí và trả tiền ở đó khi thấy lựa chọn phù hợp. Mình mong được đồng hành với các em học sinh và cả người lớn với nhu cầu học tiếng Anh năm 2022!

Mình xin chia sẻ lại câu nói của Martin Luther King Jr mà lúc nào cũng quẩn quanh trong đầu mình: Nếu bạn không bay được, thì chạy. Nếu không chạy được, thì đi bộ. Nếu không đi được, thì bò. Nhưng dù bạn có làm gì, thì luôn phải tiến lên phía trước.


7 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page