top of page

How does an IELTS Examiner Conduct an Interview?

By Lara Hauer, IELTS Examiner, Author

You’ve been studying and practicing for the IELTS speaking exam, but have you ever tried thinking like the examiner? IELTS is special because it allows you to interact with a live human rather than a computer or software program. For some insight on thinking like an examiner, keep reading.


As examiners, we are well trained in assessing your speaking throughout the 14-minute interview. We adhere strictly to a script provided in Parts 1 and 2, but in Part 3, we ask unscripted questions. This is challenging because you never know what the examiner will ask you. We can ask you at any time to explain why, tell us more, or give an example.


Here are some steps that IELTS examiners follow to arrive at your final band score.

  • In Part 1, we estimate your range, for example, around 5-6 or 6-7.

  • In Part 2, we listen closely to hone in on details of your fluency and coherence, vocabulary (lexical resource), grammar structure, and pronunciation.

  • In Part 3, we push for your highest level. For example, if you were estimated 5-6, can you reach features of 7?

When the interview is over, we consider your overall speaking performance. If you started around 5 but had some features of 7, were those features consistent throughout the interview? Your overall band may be 6 or 6.5.


Remember that the examiner is human, and although it doesn’t directly affect your score, you should smile, make eye contact, show emotion, act naturally, and project confidence.


Giám khảo IELTS chấm điểm thế nào?


Bạn đã luyện tập cho kỳ thi nói IELTS. Bạn đã bao giờ suy nghĩ như một giám khảo chưa? IELTS khác biệt với TOEFL hay một số các bài thi nói khác vì nó cho phép bạn tương tác trực tiếp với giám khảo thay vì máy tính. Để hiểu thêm về cách nghĩ như một giám khảo, bạn hãy đọc tiếp.


Làm giám khảo, chúng tôi được đào tạo kỹ lưỡng để đánh giá phần thi nói của bạn trong cả cuộc phỏng vấn 14 phút. Chúng tôi tuân theo hướng dẫn được cung cấp trong Phần 1 và Phần 2, nhưng trong Phần 3, chúng tôi đặt câu hỏi không theo kịch bản. Điều này sẽ thách thức kĩ năng của bạn vì bạn không bao giờ biết giám khảo sẽ hỏi bạn gì. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn giải thích tại sao, cho chúng tôi biết thêm ý của bạn hoặc đưa ra ví dụ bất kỳ lúc nào.


Trong Phần 1, chúng tôi ước lượng thang điểm của bạn, ví dụ, khoảng 5-6 hoặc 6-7. Trong Phần 2, chúng tôi lắng nghe kỹ để đánh giá sự lưu loát và mạch lạc của bạn, từ vựng, cấu trúc ngữ pháp và cách phát âm. Trong Phần 3, chúng tôi đặt câu hỏi để giúp bạn thể hiện được trình độ cao nhất. Ví dụ, nếu bạn được ước lượng là 5-6, bạn có thể đạt được các đặc điểm của điểm số 7 không?


Khi cuộc phỏng vấn kết thúc, chúng tôi xem xét tổng thể phần thi nói của bạn. Nếu bạn bắt đầu ở mức 5 nhưng có một số đặc điểm của mức 7, những đặc điểm đó có nhất quán suốt cuộc phỏng vấn không? Điểm tổng thể của bạn có thể là 6 hoặc 6.5.


Hãy nhớ rằng giám khảo cũng là người, và mặc dù điều này không ảnh hưởng trực tiếp đến điểm số của bạn, bạn nên mỉm cười, duy trì ánh mắt, thể hiện cảm xúc, hành động tự nhiên và phát triển sự tự tin.


About the examiner: Lara Hauer has 6 years of experience as an IELTS examiner for writing and speaking in Pittsburgh, PA, where she has taught at ELS Centers and University of Pittsburgh English Language Institute. Lara has been teaching undergraduate and graduate-level courses for K-12 teachers at Point Park University School of Education for over a decade. She is now teaching and developing courses at Michigan Language Center in addition to giving online lessons in professional and academic English. Lara has taught online IELTS prep and writing classes for students in Vietnam and around the world. She's a co-author of the book IELTS Speaking Part 2: Strategies, Model Speeches, and Practice Activities.


Đặt sách ở Việt Nam TẠI ĐÂY.


Order on Amazon HERE.
10 views0 comments

Comments


bottom of page