top of page

FREE PLACEMENT TESTS

Students who have completed a registration form for a course will be advised on the scores. If you have questions or difficulty, email us at edulingusa@gmail.com.

IMPACT FOR TEENS

INSIDE 

The Impact curriculum is for students between 12-17 and has five levels: Foundational, Level 1, Level 2, Level 3, and Level 4. Please complete the Placement Test in THIS LINK. Please plan to spend 60 minutes on the test. 

Giáo trình Impact dành cho học sinh 12-17 tuổi và có 5 cấp bậc: Foundational, 1, 2, 3, and 4. Học sinh làm bài kiểm tra Ở ĐÂY. Thời gian làm bài là 60 phút. 

Please also review the materials from different levels below. Tải và xem tài liệu mẫu thuộc các mức độ khác nhau dưới đây

Impact Foundational

Impact 1

Impact 2

Impact 3

Impact 4

1. Please download the PDF here to complete a placement test for Grades 6-9. You only need to do Part 2 for Reading from Page 10 on. There are 40 questions in the Reading part. Học sinh tải bài kiểm tra tại đây. Các em chỉ làm phần 2 từ trang 10 trở đi. Có 40 câu hỏi cho phần đọc.

https://drive.google.com/file/d/1pC7w0Ux5LYYwchwr_TNZjyz7VzqaPK86/view?usp=sharing       

 

2. Spend 60 minutes on Part 2. After you finish this part, please enter your answers into the form below. Các em dành 60 phút cho Part 2. Sau khi làm xong, các em điền cầu trả lời vào form dưới đây. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN4WoL_DALW8_oMzIfoIgkdQa72oQSq_BN35bSuf00Jb730g/viewform?usp=sf_link 

3. Trong form cũng có bài viết. Các em dành 20 phút cho bài viết.

Please also review the materials from different levels below. Tải và xem tài liệu mẫu thuộc các mức độ khác nhau dưới đây

INSIDE A: Basic

INSIDE B: Intermediate

INSIDE C: Intermeidate+

IELTS 

Reading Test (60 minutes)

  1. Download the Reading test here: https://drive.google.com/file/d/1Lv8mcrmSiFUkpdyM0N6yGyOay7KleCL-/view?usp=sharing

  2. At the same time, open the Answer Sheet here: https://forms.gle/xinhC7ZpEGoKLnVK9

  3. You will need to enter your answers into the answer sheet as you do the test.

  4. Spend 60 minutes on the test in total.

  5. Follow the instructions there carefully.

 

Writing test (60 minutes)

Please spend 60 minutes doing the writing test here: https://forms.gle/FdwMvxK4q76iTFYe8

WRITING TEST

For students interested in taking a writing class only, you can complete the exam with the link below. Học sinh quan tâm đến lớp viết của Eduling có thể làm bài kiểm tra viết theo form dưới đây.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN5ohsGNnQ02meYwTW7SkMlfWlajqUzw3SS8H2PuBUIpN3DQ/viewform?usp=sf_link

Eduling is accepting students for Inside B Writing. Please download the sample materials HERE. Eduling đang tuyển sinh lớp Inside B Writing. Học sinh có thể tài và xem tài liệu mẫu Ở ĐÂY

TEST FOR YOUNG LEARNERS

Younger learners who are interested in the Reach courses can complete this free test and tell Eduling their score. Eduling will advise you on what course to take. Các em học sinh nhỏ tuổi quan tâm đến lớp Reach thì có thể làm bài kiểm tra sau và thông báo điểm cho Eduling. Eduling sẽ tư vấn lớp học phù hơp.

https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/young-learners/

Eduling is accepting students for Reach C. See the sample materials HERE. Eduling đang tuyển sinh cho lớp Reach C trình độ tương đương lớp 2 của Mỹ. Tải tài liệu mẫu Ở ĐÂY.

bottom of page