top of page

Improving Pronunciation with Drama Techniques

Updated: Feb 15, 2021


Have you always wanted to improve your pronunciation but don't know how to?

Bạn luôn mong muốn cải thiện phát âm tiếng Anh của mình nhưng không biết cách?


Eduling is offering a 2-hour pronunciation workshop with ESL Instructor, Professional Actor, and Accent Trainer Ms. Jennifer Tober and Dr. Linh Phung. The work shop will help you to:

Eduling sẽ có một buổi tập huấn 2 tiếng với giáo viên tiếng Anh, diễn viên, và chuyên gia luyện phát âm cô Jennifer Tober và TS. Linh Phung. Workshop sẽ giúp bạn:

 • improve your stress and intonation, which are important for your IELTS speaking exam and public speaking

 • practice techniques that can be used on your own to practice your stress and intonation: using a rubber band, raising your eye brows, using hand gestures, and other drama techniques

 • cải thiện cách dùng trọng âm và ngữ điệu, một trong những tiêu chí quan trọng cho bài thi nói IELTS và cũng quan trọng cho trình bày tiếng Anh

 • luyện tập các kĩ thuật mà sau này bạn có thể sử dụng để tự luyện tập

 • Dùng dây chun, nhíu mày khi nói, và một số các động tác khác thường dùng trong diễn kịch

To participate, you will need to:

 • register and pay

 • receive a link and instructions

 • record a speech to answer IELTS Speaking Part 2 OR an introduction speech on Eduling's Flipgrid

 • come to the workshop ready to practice (bring a rubber band and get ready to stand up and move)

 • record the same speech to see if there's improvement

Để tham gia bạn cần:

 • đăng kí và nộp phí

 • nhận link tham gia và hướng dẫn

 • ghi âm một bài nói ngắn theo bài thi IELTS hay bài giới thiệu bản thân ngắn trên Flipgrid của Eduling

 • chuẩn bị để tham gia workshop (mang theo dây chun và có thể đứng dể luyện tập)

 • ghi âm lại bài nói vào cuối buổi để thấy tiến bộ

The workshop is for:

 • participants who are in at least Grade 6. Adults and teachers are welcome.

 • intermediate or advanced English proficiency (IELTS 5.0 or higher)

 • those who need to improve stress and intonation in English for IELTS or public speaking

Buổi tập huấn này dành cho:

 • học sinh lớp 6 trở lên. Người lớn và giáo viên cũng có thể tham gia.

 • trình độ tiếng Anh trung cấp trở lên (IELTS khoảng 5.0 trở lên)

 • bạn nào cần phải cải thiện về trọng âm và ngữ điệu cho bài thi IELTS và trình bày

More information:

 • Date and Time: Sunday, February 28, 2021, 7:30-9:30am (US Eastern Time) or 7:30-9:30pm Vietnam Time

 • Cost: The workshop is free for students in Eduling IELTS courses, 175.000VND for other Eduling students, 350.000VND or $15 for any other participants.

 • Register and pay: https://forms.gle/Aucq4ryH3ydo6jq78

 • Registration and payment deadline: February 22, 2021

Thông tin thêm

 • Ngày giờ: Chủ Nhật, Ngày 28 Tháng 2 Năm 2021, 7:30-9:30 tối giờ VN

 • Phí: Miễn phí cho hs lớp IELTS, 175.000VND cho học sinh các lớp khác, 350.000VND cho những người tham gia khác

 • Đăng kí và thanh toán: https://forms.gle/Aucq4ryH3ydo6jq78

 • Hạn đăng kí và thanh toán: Ngày 22 tháng 2 năm 2021

46 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page